Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajovOdoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci má ďalej práva podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá, že za účelom vybavenia objednávky budú údaje poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov, ktorí:

  • Sa podieľajú na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujú služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

Späť do obchodu